گروه درمانی مهارت های زندگی

31 مرداد سال 1396
گروه درمانی مهارت های زندگی

در این جلسه انواع مهارت های زندگی بیان شد و در مورد اولین مهارت زندگی - مهارت خودآگاهی - به طور کامل با مددجویان صحبت شد و اهمیت و ضرورت مهارت خود آگاهی ، شکل گیری مهارت خودآگاهی ، مولفه های مهارت خودآگاهی ، عوامل موثر در دست یابی به خودآگاهی ، و موانع رسیدن به خودآگاهی صحبت به میان آمد و در انتها از طرف مددجویان پرسش و پاسخ مطرح گردید .

عضویت در خبرنامه