گروه درمانی مهارت های زندگی

13 آذر سال 1396
گروه درمانی مهارت های زندگی

در این جلسه در رابطه با کلیت استرس و پیامد های آن در چهار بعد جسمانی ، رفتاری ، شناختی ، و هیجانی صحبت ، و در پایان اقسام موقعیت های استرس زا و عوامل ایجاد استرس درونی نیز بررسی شد .

عضویت در خبرنامه