گروه درمانی مهارت های زندگی

21 آذر سال 1396
گروه درمانی مهارت های زندگی

در این جلسه در مورد ادامه مباحث قبلی صحبت ، و در مورد عوامل فردی استرس مثل معارضات و تحریف های شناختی بررسی شد . در پایان نیز پرسشنامه تیپ شخصیتی توسط مددجویان جهت شناخت تیپ شخصیتی آنها اجرا گردید .
 

عضویت در خبرنامه