گروه درمانی روانشناسی

4 تیر سال 1397
گروه درمانی روانشناسی

در این جلسه راجع به موارد ایجاد قاطعیت مثل برقراری تماس چشمی ، احوالپرسی با دیگران، بیان جملات تاییدی، استفاده از کلمات من ، استفاده از کلمات چرا ، ابراز طبیعی احساسات ، و بین عدم موافقت صحبت به میان آمد و به سوالات مددجویان پاسخ دادند .

عضویت در خبرنامه