گروه درمانی

14 مرداد سال 1398
گروه درمانی

 در این جلسه در رابطه با آموزش های یکساله مهارتهای زندگی نظر سنجی به عمل آمد و مباحث آموزش داده شده نیز مطرح گردید .

عضویت در خبرنامه