گروه درمانی

19 مرداد سال 1398
گروه درمانی

در این جلسه راجع به کلیات چاکراه های انرژی ازجمله خاجی ، ناف صحبت به میان آمد و مطالبی از قبیل رنگ چاکراه مکان قرارگیری آن خوراکی های موثر بر آن ،نوع کارکرد آن و تمارین مربوط به تقویت و بازکردن آن برای مددجویان مرور شد .

عضویت در خبرنامه