گروه درمانی

14 مرداد سال 1398
گروه درمانی

بررسی سبک زندگی life style در چهار حوزه ی جسمانی ، روانی ، اجتماعی و معنوی ویژه مدجویان اعصاب و روان تشریح شد و راجع به بخش های مختلف زندگی بر مبنای اولویت بندی در افزایش توانمندی های روانی/اجتماعی صحبت به میان آمد و انرژی روانی - اجتماعی مددجویان از طریق اظهارات خودبیانی افزایش یافت

عضویت در خبرنامه