گروه درمانی

19 مرداد سال 1398
گروه درمانی

در این جلسه درمورد مکان چاکراه خاجی ، خوراکی های شفا بخش ، عملکرد این چاکراه در بدن و تمارین مربوط به باز کردن چاکراه های خاجی آموزش داده شد .

عضویت در خبرنامه