گروه درمانی

19 مرداد سال 1398
گروه درمانی

در این جلسه راجع به چاکراه های شناخت و داروهای شفا بخش مربوط به آن ، غذا های مورد نیاز ، تمارین جهت باز کردن چاکراه ها صحبت به میان آمد .

عضویت در خبرنامه