گروه درمانی

4 آبان سال 1398
گروه درمانی

در این جلسه در زمینه تفاوت های مهم در مورد استرس و اضطراب و به کار بردن روش های نوین و علمی در زمینه کنترل استرس به روش خنثی کردن و مدیریت افکار استرسی و تکنیک های عملی و انجام ان در کلاس صحبت به میان امد و مددجویان در زمینه های استرس و مدیریت ان تبادل نظر نمودند و از تعدادی از مددجویان به جهت انجام تکنیک های عملی استفاده شد

عضویت در خبرنامه