گروه درمانی

26 آذر سال 1398
گروه درمانی

در جلسه ی فوق راجع به کیفیت زندگی و نحوه ی ارتقاء کیفیت زندگی در زمان حال صحبت به میان امد و با مددجویان نسبت به نحوه ی کیفیت زندگی ان ها صحبت شد

عضویت در خبرنامه