گروه درمانی

10 دی سال 1398
گروه درمانی

در جلسه ی فوق راجع به شادی در زندگی و نحوه ی شاد زیستن و روش های ان صحبت به میان امد و با مددجویان در رابطه با ویژگی های همسر کافی و همسر کامل بحث شد و مددجویان راجع به روش های شاد زیستن اطلاعات لازم و کافی را دریافتند و در مورد ویژگی های همسر کامل و کافی اگاهی لازم را یافتند

عضویت در خبرنامه