گروه درمانی

10 دی سال 1398
گروه درمانی

در جلسه فوق راجع به مهارت های شاد زیستن و تکنیک هایی راجع به ارتقاء شادی اموزش داده شد و مددجویان نسبت به سطح شادی زندگی خود اگاهی یافتند

عضویت در خبرنامه