گروه درمانی

15 مرداد سال 1398
گروه درمانی

مهارت های ارتباطی افراد مورد بررسی قرار گرفتند و به صورت مستمر و تشویقی اثرات ارتباطی مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصل از گروه درمانی به شرح زیر می باشد : 1 - آموزش مهارت های ارتباطی 2 - آشنایی با ارتباط موثر 3 - مشکلات در زمینه ارتباط با فرزندان و خانواده 4 - آسیب شناسی ارتباطی

عضویت در خبرنامه