گروه درمانی

20 شهریور سال 1398
گروه درمانی

با مددجویان صحبت هایی در زمینه چشم انداز اینده و هدف گزینی نسبت به دوران زندگی نسبت به موقعیت اطراف و همچنین تفاوت زندگی کردن و زنده ماندن و شرایط با کیفیت در زمینه اهداف درست زندگی کردن انجام شد

عضویت در خبرنامه