گروه درمانی

8 مهر سال 1398
گروه درمانی

در جلسه فوق راجع به تاریخچه ی ذهن اگاهی و مقدمات مربوط به ان صحبت به میان امد . به همراه مددجویان تکنیک های ذهن اگاهی از جمله رصد بدن انجام شد و گزارش های موردی از مددجویان راجع به انجام تکنیک های ذهن اگاهی گرفته شد

عضویت در خبرنامه