گروه درمانی

4 آبان سال 1398
گروه درمانی

دراین جلسه که به مناسبت هفته روان برای مددجویان برگزار شد سرکار خانم دکتر قوشچیان مدیر مرکز سلامت ایرانیان درزمینه بهداشت روان و نقش بهداشت روان به عنوان اموزش سلامت روان در سلامت جامعه و افزایش ارامش مطالبی را فرمودند و مددجویان در زمینه سلامت روان تخلیه های روانی را از طریق گفتگو با مدیر مرکز در زمینه کنترل روابط شخصی در خانواده انجام دادند

عضویت در خبرنامه