گروه درمانی خانم دکتر قوشچیان

10 خرداد سال 1396
گروه درمانی خانم دکتر قوشچیان

گروه درمانی در حوزه ی ارزیابی اولیه مددجویان روزانه با موضوع شدت حافظه و ارزیابی فرآیندهای شناختی و عملکردهای مغزی مددجویان.
در اولین جلسه pre test جهت تکمیل برنامه های شش ماهه اول در راستای تقویت حافظه ی مددجویان انجام شد .

عضویت در خبرنامه