گروه درمانی توانبخشی حافظه

10 خرداد سال 1396
گروه درمانی توانبخشی حافظه

در این جلسه از گروه درمانی تکنیک های بازتوانی حافظه در حوزه ی شنیداری ، دیداری به همراه تکنیک های یادآوری فعال و اجرای آن توسط سرکار خانم دکتر قوشچیان آموزش داده شد .

عضویت در خبرنامه