جلسه سبک زندگی خانم دکتر قوشچیان (بخش 11)

26 مهر سال 1395
جلسه سبک زندگی خانم دکتر قوشچیان (بخش 11)

در این جلسه 3 ویژگی اساسی در حوزه بهداشت روان  : 1) آرامش 2) مدیریت هیجان 3) مدیریت خود مورد بحث قرار گرفت ، همچنین در ادامه جلسه تفکیک های لازم در زمینه آرامش بالا و مدیریت هیجان و کنترل هیجان های مثبت و منفی در زندگی روزمره و ایجاد مدیریت خود از طریق مهارت خودآگاهی و خودشناسی آموزش داده شد .

عضویت در خبرنامه