جلسه سبک زندگی خانم دکتر قوشچیان (بخش 20)

29 فروردین سال 1396
جلسه سبک زندگی خانم دکتر قوشچیان (بخش 20)

در این جلسه در مورد نقش مادران در تربیت اساسی فرزندان و گفتن 5 مرحله تربیت فرزندان که عبارتنداز : 1) مرحله مراقبت  2) حمایت 3) آموزش 4) سازندگی 5) پرورشی صحبت شد .

عضویت در خبرنامه