کنفرانس پرستاری

10 خرداد سال 1396
کنفرانس پرستاری

در این جلسه کنفرانس پرستاری با موضوع اگزما برگزار ،  و در ادامه چکاب ماهیانه پرستاری نیز انجام شد .

عضویت در خبرنامه