جلسه گروهی کاردرمانی

26 مهر سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

در این جلسه از کاردرمانی مددجویان فرق بین سه روش ارتباطی منفعل ، پرخاشگر ، جراتمند را یاد گرفتند ، این سه نوع پاسخ ( روش ارتباطی ) را تمرین کردند .
 

عضویت در خبرنامه