جلسه گروهی کاردرمانی

3 آبان سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

دراین جلسه در مورد آرزوها و کنترل افکار صحبت و بهبود مهارتهای ذیل انجام شد :

1) self - control 

2) self - expression

3) self - esteam

4) stress management

عضویت در خبرنامه