جلسه گروهی کاردرمانی

13 آبان سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

در این جلسه از کار درمانی شناخت کمبود ها ، توانمندی های فرد و تمرکز بر توانمندی افراد و کمک به آنها در جهت استفاده از این توانایی ها و رفع کمبود ها صحبت شد . 

عضویت در خبرنامه