جلسه گروهی کاردرمانی

30 آذر سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

. در این جلسه شیوه ی شناسایی افکار منفی آموزش داده شد و نحوه ی کنترل افکار منفی با حضور مددجویان تمرین شد و در نتیجه مهارت های اجتماعی مددجویان افزایش یافت  

عضویت در خبرنامه