جلسه گروهی کاردرمانی

7 بهمن سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

برگزاری جلسه گروهی کاردرمانی با اهداف : social skill thaining در جهت بهبودی روابط اجتماعی و commenicatios و آموزش  coping skills  .

عضویت در خبرنامه