جلسه گروهی کاردرمانی

11 بهمن سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

در این جلسه تکنیک های  social skill و cognitive behavior theropy انجام ، و در پایان نیز تمرینات عملی داده شد .
 

عضویت در خبرنامه