جلسه گروهی کاردرمانی

27 بهمن سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

در این جلسه مروری بر تمرینات بیماران انجام ، و راجع به تکنیک های درمانی مورد استفاده صحبت شد .

عضویت در خبرنامه