جلسه گروهی کاردرمانی

22 اسفند سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

در این جلسه جهت جمع بندی جلسات سال 96 از مددجویان در خصوص آموزش های داده شده و تاثیرات آنها فیدبک گرفته و بررسی شد .

عضویت در خبرنامه