جلسه گروهی کاردرمانی

15 شهریور سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

در این جلسه از کادرمانی تکنیک های ذیل انجام شد :

1) آموزش مهارتهای افزایش self-esteem

2) آموزش مهارتهای افزایش self-managment

3) آموزش مهارتهای افزایش relaxation

عضویت در خبرنامه