جلسه گروهی کاردرمانی

5 مهر سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

در این جلسه از جلسه گروهی کار درمانی تکنیک های ذیل انجام شد :

1 ) self control

2 ) self managment

3 ) social skill treining

عضویت در خبرنامه