جلسه گروهی کاردرمانی

22 مهر سال 1396
جلسه گروهی کاردرمانی

 دیاگرام از دیدگاه خود و نحوه حضور خود در دیدگاه دیگران با اهداف ذیل ارائه شد :

1 ) افزایش self - esteam

2 ) افزایش self - awareness

3 ) بهبود motivation

عضویت در خبرنامه