جلسه گروهی کاردرمانی

2 مرداد سال 1397
جلسه گروهی کاردرمانی

ارائه تکنیک هایی جهت کنترل افکار : تنفس آرام ، آرامش ، حضور ذهن ، پرت کردن حواس و نوشتن افکارمنفی و ...

عضویت در خبرنامه