جلسه گروهی کاردرمانی

22 مرداد سال 1397
جلسه گروهی کاردرمانی

ارائه مراحل make decision و بیان یک تصمیم خوب و بد مراجعان و صحبت مخصوص تصمیم بد .
 

عضویت در خبرنامه