ورزش صبحگاهی

29 بهمن سال 1396
ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی بصورت روزانه با حضور مربی محترم سرکار خانم میرزایی جهت تخلیه انرژی و آمادگی مددجویان در ادامه روند فعالیت های درمانی انجام می شود .

عضویت در خبرنامه