آموزش حقوق شهروندی

7 شهریور سال 1396
آموزش حقوق شهروندی

در این جلسه راجع به آداب غذا خوردن و رفتارهای پسندیده بر سفره غذا در مهمانی های شخصی و مجامع عمومی صحبت ، و نکات ضروری در مواقع سرو غذا آموزش داده شد .

و در نهایت به حقوق خود و دیگران در مواقع سرو غذا مطلع شدند .

عضویت در خبرنامه