آموزش حقوق شهروندی

13 شهریور سال 1396
آموزش حقوق شهروندی

در این جلسه در رابطه با آداب مهمانی در دو بخش قبل از رفتن به مهمانی و در زمان مهمانی صحبت به عمل آمد ، و مددجویان از رفتار های پسندیده در حین این دو بخش آشنا شدند .

نتیجه و ارزیابی جلسه به شرح ذیل می باشد :

1) آگاه شدن مددجویان از رفتار های جامع پسند در حین مهمانی و قبل از مهمانی

2) آگاه شدن مددجویان از شرایط میزبان و مهمان

3) آشنایی مددجویان نسبت به عوامل بر هم زننده ی روابط اجتماعی در حین مهمانی ها و رفتار های ناپسند برای دو جنس آقا و خانم

عضویت در خبرنامه