گروه درمانی آقای اباذری

2 بهمن سال 1395
گروه درمانی آقای اباذری

در این جلسه درمورد زبان بدن و اثرات آن در روابط اجتماعی صحبت شد . همچنین موضوع گوش دادن فعال نیز مورد بحث قرار گرفت .  

عضویت در خبرنامه