گروه درمانی آقای اباذری

20 بهمن سال 1395
گروه درمانی آقای اباذری

در این جلسه در مورد تمرکز بر انعطاف پذیری روانشناختی و پرورش ذهن آگاهی و تکنیک هایی جهت تکلیف خانگی اراِئه شد .

عضویت در خبرنامه