معنویت درمانی

10 خرداد سال 1395
معنویت درمانی

طی این جلسه که توسط سرکار خانم دکتر قوشچیان برگزار شد ، به ارائه پندهای زندگی ، بر گرفته از کتاب "پند های قند پهلوی 3 " و تعمیم آنها برای کاربرد در زندگی ، جهت ارتقاء مهارت های زندگی مددجویان پرداخته شد .

عضویت در خبرنامه