اردو تفریحی مهدیشهر

15 اسفند سال 1396
اردو تفریحی مهدیشهر

همراهی تعدادی از مددجویان به اردو تفریحی مهدیشهر جهت تخلیه انرژی با هدف تسریع روند درمانی .


عضویت در خبرنامه