اردو فرهنگی / زیارتی امامزاده یحیی (ع)

3 بهمن سال 1396
اردو فرهنگی / زیارتی امامزاده یحیی (ع)

همراهی مددجویان به اردو زیارتی / فرهنگی امامزاده یحیی (ع) جهت تخلیه و آرامش روان مددجویان با هدف آمادگی و بهره مندی آن ها در ادامه روند درمانی .

عضویت در خبرنامه