اردو فرهنگی خانه تدین

17 بهمن سال 1396
اردو فرهنگی خانه تدین

همراهی مددجویان به اردو فرهنگی خانه تدین جهت ترویج فرهنگ در حوزه اهمیت آثار باستانی و ابنیه تاریخی بین مددجویان و افزایش اطلاعات عمومی در رابطه با بناهای تاریخی استان سمنان

عضویت در خبرنامه