بازدید جمعی از کاردرمانگران دانشگاه علوم پزشکی از مرکز

10 تیر سال 1396
بازدید جمعی از کاردرمانگران دانشگاه علوم پزشکی از مرکز

بازدید توسط گروهی از کاردرمانگران محترم علوم پزشکی با حضور کارشناسان محترم بهزیستی استان و شهرستان سرکارخانم جمالی و سرکار خانم نصیری انجام شد .
در این بازدید مسول فنی محترم مرکز سرکار خانم دکتر قوشچیان در مورد تاریخچه و ارائه خدمات مرکز گزارشی به تیم تخصصی کاردرمانگری ارائه دادند .


عضویت در خبرنامه