بازدید کارشناسان محترم کشور و استان

23 آبان سال 1395
بازدید کارشناسان محترم کشور و استان

بازدید کارشناسان سرکار خانم پورسید کارشناس محترم بهزیستی کشور و سرکار خانم طاهری کارشناس و ارزیاب محترم استان از مرکز جهت خسته نباشید به تیم تخصصی و مدیریت مرکز خانم دکتر قوشچیان انجام شد ، که با ارائه 11 نقاط قوت از مرکز و عدم مشکل از مدیریت و توانمندی پرسنل صمیمانه تشکر کردند .

عضویت در خبرنامه