کار درمانی و حرفه آموزی

1 تیر سال 1400
کار درمانی و حرفه آموزی

 - مسئول پروژه  کاردرمانگری
- مسئول فاز کاردرمانگری و مسئولیت کلیه فرم های کاردرمانگری
- چک کردن وسائل مربوط به فعالیت های روزمره نظیر وسایل آشپزی ، اتو کشی ، نظافت ، شستشوی لباس و ظروف
- وسائل مربوط به فعالیت های حرفه ای مثل رایانه ، باغبانی ، نجاری و ....
- تشکیل پرونده کاردرمانی برای کلیه بیماران
- تشکیل فرم ارزیابی کاردرمانی برای کلیه بیماران


- تکمیل فرم گزارش اقدامات و پیگیری کاردرمان برای کلیه بیماران
- نظارت بر فعالیت مربیان حرفه آموزی با مستندات
- وجو د برنامه تمرین درمانی
- مشخص کردن کارگاه ها
- تعیین مربیان هر کارگاه
- گرفتن آزمون های استعدادسنجی
- ایجاد یک پوشه مدرک فنی حرفه ای
- رسیدن به مرحله تولیدات
- ارزیابی و تقویت مهارت های حرفه ای بیماران برای انجام کار پاره وقت و یا کارهای داوطلبانه متناسب
برگزاری و یا شرکت در نمایشگاه فعالیت های حرفه ای بیماران خارج از مرکز 2 نوبت در سال

عضویت در خبرنامه