سبک های دفاعی فعال و رشد ایگو در بیماران روان با سابقه متعدد بستری

16 اردیبهشت سال 1395
سبک های دفاعی فعال و رشد ایگو در بیماران روان با سابقه متعدد بستری

چکیده

هدف از انجام  پژوهش حاضر، مقایسه قدرت من و مکانیزم های دفاعی مورد استفاده در  بیماران روانی مزمن و جمعیت عادی و شناسایی سبک های دفاعی فعال در بیماران روانی با سابقه متعدد بستری بود. بدین منظور بیماران روانی مزمن مرکز سلامت ایرانیان با تشخیص های بالینی مختلف به صورت تصادفی انتخاب شدند. این شیوه نمونه گیری در دانشجویان دانشگاه سمنان به عنوان گروه عادی نیز صورت گرفت. اطلاعات با استفاده از مقیاس های سنجش قدرت من مارکستروم و مکانیزم های دفاعی سنجیده شدند. پس از تحلیل داده ها ، نشان داده شد که بیماران مزمن روانی و جمعیت عادی از نظر سطح قدرت من و مکانیزم های دفاعی مورد استفاده به طور معناداری تفاوت دارند.


دانلود مقاله سبک های دفاعی فعال و رشد ایگو در بیماران روان با سابقه متعدد بستری

عضویت در خبرنامه